Belegung 2019

CircArtive Hof

 

Circusstadt

J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
ä
r
z
A
p
r
i
l
M
a
i
J
u
n
i
J
u
l
i
A
u
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
e
r
O
k
t
o
b
e
r
N
o
v
e
m
b
e
r
D
e
z
e
m
b
e
r
J
u
n
i
J
u
l
i
Januar Mo Di Mi Do Fr Sa So
01. KW: 06. - 07.              
02. KW: 07. - 13.              
03. KW: 14. - 20.              
04. KW: 21. - 27.              
05. KW: 28. - 31.          

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
Februar Mo Di Mi Do Fr Sa So
05. KW: 01. - 03.        
06. KW: 04. - 10.              
07. KW: 11. - 17.              
08. KW: 18. - 24.              
09. KW: 25. - 28.          

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
März Mo Di Mi Do Fr Sa So
09. KW: 01. - 03.        
10. KW: 04. - 10.              
11. KW: 11. - 17.              
12. KW: 18. - 24.              
13. KW: 25. - 31.              

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
April Mo Di Mi Do Fr Sa So
14. KW: 01. - 07.              
15. KW: 08. - 14.              
16. KW: 15. - 21.              
17. KW: 22. - 28.              
18. KW: 29.- 30.      

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
Mai Mo Di Mi Do Fr Sa So
18. KW: 01. - 05.            
19. KW: 06. - 12.              
20. KW: 13. - 19.              
21. KW: 20. - 28.              
22.KW: 27. - 31.            

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
Juni Mo Di Mi Do Fr Sa So
22. KW: 01. - 02.      
23. KW: 03. - 09.              
24. KW: 10. - 16.              
25. KW: 17. - 23.              
26. KW: 24. - 30.              

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
Juli Mo Di Mi Do Fr Sa So
27. KW: 01. - 07.              
28. KW: 08. - 14.              
29. KW: 15. - 21.              
30. KW: 22. - 28.              
31. KW: 29. - 31.        

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
August Mo Di Mi Do Fr Sa So
31. KW: 01. - 04.          
32. KW: 05. - 11.              
33. KW: 12. - 18.              
34. KW: 19. - 25.              
35. KW: 26. - 31.              

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
September Mo Di Mi Do Fr Sa So
35. KW: 01.    
36. KW: 02. - 08.              
37. KW: 09. - 15.              
38. KW: 16. - 22.              
39. KW: 23. - 29.              
39. KW: 30.    

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
Oktober Mo Di Mi Do Fr Sa So
40. KW: 01. - 06.              
41. KW: 07. - 13.              
42. KW: 14. - 20.              
43. KW: 21. - 27.              
44. KW: 28. - 31.          

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
November Mo Di Mi Do Fr Sa So
44. KW: 01. - 03.        
45. KW: 04. - 10.              
46. KW: 11. - 17.              
47. KW: 18. - 24.              
48. KW: 25. - 30.              

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
Dezember Mo Di Mi Do Fr Sa So
48. KW: 01.    
49. KW: 02. - 08.              
50. KW: 09. - 15.              
51. KW: 16. - 22.              
52. KW: 23. - 29.              
01. KW: 30. - 31.      

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
Juni Mo Di Mi Do Fr Sa So
22. KW: 01. - 02.      
23. KW: 03. - 09.              
24. KW: 10. - 16.              
25. KW: 17. - 23.              
26. KW: 24. - 30.              

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
Juli Mo Di Mi Do Fr Sa So
27. KW: 01. - 07.              
28. KW: 08. - 14.              
29. KW: 15. - 21.              
30. KW: 22. - 28.              
31. KW: 29. - 31.        

  ganz frei   es sind noch Plätze frei   belegt
  Schulferien in BW   CircArtive Hof geschlossen
JuKi – Zukunft für Kinder und Jugendliche e. V.; Rappenhof 1; 74417 Gschwend
Telefon: +49 7972 9344 0; Telefax: +49 7972 9344 50; info@circartive.de; www.circartive.de